Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

Objednání zboží:

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Veškeré ukončené a odeslané objednávky jsou závazné a jsou potvrzeny formou e-mailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Údaje nutné k vyplnění objednávky jsou: jméno a příjmení, e-mail, adresa, telefon.

Dodací lhůta:
Zboží expedujeme v závislosti na jeho dostupnosti.

Poštovné:
V případě osobního převzetí poštovné neúčtujeme.

Manipulační poplatek:
V případě zaslání poštou Vám bude účtován manipulační poplatek 77 Kč / 3.08€.
Při objednávce nad 4 000 Kč / 160€ poštovné ZDARMA.

Balné:
Neúčtujeme.

Vrácení zboží:
Zboží je možno vrátit (v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9.2000) do 14ti dnů od převzetí a to bez udání důvodu. Tuto skutečnost ohlásí kupující prodávajícímu předem E-mailem nebo telefonicky a zašle zboží zpět na adresu prodávajícího doporučeně a s originálním číselným kódem, kterým je každý kus zboží opatřen. Finanční částka bude prodávajícím vrácena na účet kupujícího neprodleně po obdržení zboží. Zboží vrácené formou dobírky nebude prodejcem převzato.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou používány pouze k distribuci zboží a ke komunikaci se zákazníkem a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Na žádost zákazníka budou jeho osobní údaje okamžitě vymazány z databáze firmy.

Ostatní dle platného zákona.

Platba
v hotovosti

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně).

V případě, že kupující zjistí, že zakoupené zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zakoupeného zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že:

– změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození,
– změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
– reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
– jde-li o zakoupené zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zakoupené zboží při převzetí kupujícím,
– zakoupené zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

 

Uplatnění reklamace

Kupující by měl reklamaci uplatnit v místě, ve kterém zakoupené zboží nakoupil. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v kterékoliv jiné provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, popřípadě v místě podnikání nebo sídle prodávajícího. Výjimkou je uplatnění reklamace u osoby, která je určena v záručním listě k provedení záruční opravy.

Kupující by měl uplatit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zakoupené zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v prodejně po celou provozní dobu. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného textilního zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícímu obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. Je však třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného reklamovaného zboží nezměnil charakter reklamované vady.

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší.

U zakoupeného zboží použitého může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a sjednanou záruční dobou uvést na dokladu o prodeji zboží.

Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží (součásti).

U zboží, které bylo vyrobeno do 31. 12. 2002 a k jeho převzetí kupujícím došlo nejpozději do 31. 12. 2003, je záruční doba 6 měsíců. Prodávající je povinen tuto skutečnost uvést na dokladu o prodeji zboží a kupující na to musí být upozorněn. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodnout reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že textilní zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí pokud kupující rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor exitující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze textilního zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita textilního zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zakoupeného zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zakoupeného zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny textilního zboží.

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítne jakožto neoprávněnou nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace. V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.